Isnin, 28 Julai 2008

Pengenalan Tarekat Syadziliyah atau Syadzuliah

Tarekat Syadziliyah

Secara peribadi Abul Hasan asy-Syadzili tidak meninggalkan karya tasauf, begitu juga muridnya, Abul Abbas al-Mursi, kecuali hanya sebagai ajaran lisan tasawuf, doa-doa dan hizib-hizib. Ibn Atha’illah as-Sakandari adalah orang yang pertama menghimpun ajaran-ajaran, pesan-pesan, doa-doa dan biografi kedua-duanya, sehingga khazanah tariqat Syadziliah tetap terpelihara. Ibn Atha’illah juga orang yang pertama kali menyusun karya-karya tentang aturan-aturan tariqat tersebut, pokok-pokoknya, prinsip-prinsipnya, bagi pengikut-pengikut tariqat ini dikemudian hari.Melalui pengedaran karya-karya Ibn Atha’illah, tariqat Syadziliah mulai tersebar sampai ke Maghribi, sebuah negara yang pernah menolak ajaran syeikh. Tetapi ia tetap merupakan tradisi individualistik, hampir-hampir mati, meskipun tema ini tidak dipakai, yang menitik beratkan pengembangan sisi dalam. Syadzili sendiri tidak mengenal atau menganjurkan murid-muridnya untuk melakukan aturan atau ritual yang khas dan tidak satupun yang berbentuk amalan-amalan terkenal yang digalakkan. Namun, bagi murid-muridnya tetap mempertahankan ajarannya. Para murid melaksanakan Tariqat Syadziliah di zawiyah-zawiyah yang tersebar tanpa mempunyai hubungan satu dengan yang lain.

Ajaran tariqat ini dipengaruhi oleh al-Ghazali dan al-Makki. Salah satu perkataan as-Syadzili kepada murid-muridnya: “Seandainya kamu mengajukan suatu permohonanan kepada Allah, maka sampaikanlah lewat Abu Hamid al-Ghazali”. Perkataan yang lainnya: “Kitab Ihya’ Ulum ad-Din, karya al-Ghazali, mewariskan anda ilmu. Sementara Qut al-Qulub, karya al-Makki, mewariskan anda cahaya.” Selain kedua kitab tersebut, karya-karya lain yang dijadikan rujukan adalah dari al-Muhasibi, Khatam al-Auliya iaitu karya Hakim at-Tarmidzi, Al-Mawaqif wa al-Mukhatabah karya An-Niffari, Asy-Syifa karya Qadhi ‘Iyad, Ar-Risalah karya al-Qusyairi, Al-Muharrar al-Wajiz karya Ibn Atha’illah.

Tariqat Syadziliah diasakan dengan menisbahkan nama pengasas dengan ajaran-ajaran tariqat. Tariqat ini bersambung-sambung silsilahnya sampai kepada Saidina Hassan bin Ali bin Abi Talib ra dan terus kepada Rasulullah saw. Tariqah ini adalah salah satu tariqah yang dikatakan termudah dari segi ilmu dan amal, mengenai ahwal dan maqam, ehwal dan maqal dengan mudah dapat membawa para pengikutnya kepada jazab, mujahadah, hidayah, rahsia dan karamah.
Menurut kitab-kitab dari tariqat ini, tidak terdapat syarat-syarat yang berat ke atas syeikh-syeikh tariqat ini. Mereka Cuma harus meninggalkan kegiatan maksiat, memelihara segala ibadah-ibadah sunat semampunya, zikir kepada Allah sebanyak mungkin, sekurang-kurangnya 1000 kali sehari semalam, istighfar sebanyak 100 kali sehari semalam serta mengamalkan beberapa zikir-zikir serta doa-doa hizib yang lain. Kitab Syadziliah meringkaskan bahawa terdapat dua puluh adab dalam pengamalan zikir. Lima sebelum memulakan zikir, dua belas daripadanya semasa mengucapkan zikir dan tiga sesudah selesai berzikir. Asas-asas dalam

Tariqah Syadziliah itu terdiri dari lima perkara.
1. Ketaqwaan kepada Allah swt zahir dan batin, yang diwujudkan dengan jalan bersikap wara’ dan istiqamah dalam menjalankan perintah Allah swt.
2. Konsisten mengikuti Sunnah Rasul, baik dalam ucapan dan perbuatan, yang direalisasikan dengan selalu bersikap waspada dan bertingkah laku luhur.
3. Berpaling (hatinya) dari makhluk, baik dalam penerimaan atau penolakan, dengan berlaku sedar dan berserah diri kepada Allah swt (Tawakkal).
4. Redha kepada Allah, baik dalam kecukupan atau kekurangan, yang diwujudkan dengan menerima apa adanya (qana’ah/ tidak rakus) dan menyerah.
5. Kembali kepada Allah, baik dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah, yang diwujudkan dengan jalan bersyukur dalam keadaan senang dan berlindung kepada-Nya dalam keadaan susah.

Kelima sendi tersebut juga tegak diatas lima sendi berikut:
1. Semangat yang tinggi, yang mengangkat seorang hamba kepada darjat yang tinggi.
2. Berhati-hati dengan yang haram, yang membuatnya dapat meraih penjagaan Allah atas kehormatannya.
3. Berlaku benar/baik dalam berkhidmat sebagai hamba, yang memastikannya kepada pencapaian tujuan kebesaran-Nya/kemuliaan-Nya.
4. Melaksanakan tugas dan kewajiban, yang menyampaikannya kepada kebahagiaan hidupnya.
5. Menghargai (menjunjung tinggi dan bersyukur) nikmat, yang membuatnya selalu meraih tambahan nikmat yang lebih besar.

Selain itu tidak mempedulikan sesuatu yang bakal terjadi (merenungkan segala kemungkinan dan akibat yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang) merupakan salah satu pandangan tariqat ini, yang kemudian diperdalam dan diperkasakan oleh Ibn Atha’illah menjadi doktrin utamanya. Kerana menurutnya, jelas hal ini merupakan hak prerogratif Allah. Apa yang harus dilakukan manusia adalah hendaknya ia menunaikan tugas dan kewajibannya yang boleh dilakukan pada masa sekarang dan hendaknya manusia tidak disibukkan oleh masa depan yang akan menghalanginya untuk berbuat kebaikan.

Tiada ulasan: